fbpx
Kategoriler
Katori Shinto Ryu

40th All Japan Kobudo (2017)

Iaijutsu – Kyoso Shigetoshi
Kenjutsu – Naruke Hiroshi ve Kota Iizasa
Naginatajutsu – Arano Shoji ve Sakurai Toshiya
Kodachijutsu – Nobutoshi Otake ve Kyoso Shigetoshi